gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg
header

ПОКАНА ОТНОСНО ПРЕДСТАВЯНЕ И ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ: "СТРАТЕГИЯ ЗА МИРГ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА"


Публикувано на 30 октомври 2017 г.


Община Силистра кани всички граждани и заинтересовани страни за участие в публично обсъждане на работен проект “Стратегия за МИРГ на Община Силистра” по проект„Помощ за изготвяне на стратегия за МИРГ на Община Силистра, договор № BG14MFOP001-4.001-0008”, финансиран от Програмата за морско дело и рибарство, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство

Работният проект е поместен на сайта на СНЦ “МИРГ СИЛИСТРА“ - www.mirg-silistra.eu и на сайта на Община Силистра – www.silistra.bg - банер МИРГ Силистра.

Представянето и общественото обсъждане ще се проведе на 06.11.2017 г. (понеделник), от 17:00 часа, в заседателната зала на Общински съвет - Силистра на ул. „Симеон Велики“ № 16.

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на Община Силистра


Проект „Помощ за изготвяне на стратегия за МИРГ на Община Силистра № BG14MFOP001-4.001-0008”, финансиран от Програмата за морско дело и рибарство, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство.
Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=4942
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=4942