gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

"ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СПОРТА ЗА ВСИЧКИ" НА ММС ЗА 2018 Г.


picture

Публикувано на 16 ноември 2017 г.


На вниманието на спортните организации, желаещи да кандидатстват с проекти по „Програма за развитие на спорта за всички“ на ММС през 2018 г.

Министърът на младежта и спорта със Заповед № РД-09-625/10.11.2017 г., утвърди „Програма за развитие на спорта за всички“ на ММС за 2018 г.

Програмата е разработена в съответствие с целта и основните задачи на Националната стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България 2012-2022 г. и Програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г.

Основна цел на Програмата е подпомагане на общественополезната дейност на лицензирани спортни организации чрез проектно финансиране, с оглед устойчиво развитие на дейностите в областта на спорта за всички и социалния туризъм.

Предоставя се възможност на лицензирани многоспортови федерации и национални спортни организации за развитие на общественополезната им дейност, за осигуряване на условия и възможности за хора от различни групи на населението за практикуване на физически упражнения, спорт и спортно-туристически дейности, за изява, развитие и реализиране на лични спортни резултати.

Крайният срок за кандидатстване с проекти по Програмата, е 17.30 ч. на 15 декември 2017 г. За дата на подаване се счита датата на входящия номер на проекта, получен при постъпването му в деловодството на ММС, независимо от начина на подаване – директно в деловодство, чрез куриер или по поща.

Образците на документи за кандидатстване и отчитане, са публикувани на Интернет страницата на ММС, секция „Програми”, „Програма за развитие на спорта за всички“ 2018 г.

Информацията е предоставена от Областен информационен център - Силистра


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=4973
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=4973