gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ПРОЕКТ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ СТАРТИРА В ОБЩИНА СИЛИСТРА


picture

Публикувано на 21 ноември 2017 г.


През м. октомври започна изпълнението на проект „Мога и успявам“, финансиран от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства по Конкурсна процедура 33.16-2017.
Фокусът на проекта е поставен върху ученици от Обединено училище „Св. Климент Охридски”, с. Професор Иширково, и Професионална гимназия по производствени технологии „Евлогий Георгиев“, гр. Силистра. Целта е създаване на условия за обхващане и задържане в образователната система; мотивиране на учениците да участват активно в обучението, да променят отношението си към образователния процес в резултат на допълнителни занимания; подобрени образователни резултати; подкрепа за продължаване на образованието в гимназиален етап и придобиване на професионална квалификация, както и квалификация на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда. Целевата група е съставена от 100 ученици от 6 до 11 клас, 45 учители и 40 родители. След предварително проучване на потребностите и за постигане на целите са организирани следните дейности: изграждане и функциониране на ателие “Мога и успявам“ с 3 групи – „ЕКО – забавно и интересно!“, „Моят екологичен свят“ и „В света на дизайна“; ателие „Театрално изкуство“ с 2 групи, водени от професионалист-актьор и на клуб „Вълшебна палитра“; квалификация на педагогически специалисти за работа н мултиетническа среда и „Летни предизвикателства“ с организиране на летни занимания по интереси и летен лагер.
Проектът допринася за развитие на личностни качества – креативност, отговорност, комуникативни и социални артистични и приложни умения. Дейностите в клубовете са подчинени на общите цели на училищното обучение и възпитание, но същевременно са съобразени с потребностите на учениците, насочени към развитие на индивидуалността. С нетрадиционни форми на работа се предизвика интерес от обучителния процес и от личния принос за обогатяването му. Работата в клубовете създава предпоставки за общуване и опознаване на децата от различни социални, етнически и културни общности. Личността на ученика се развива последователно чрез учебни и творчески дейности.

КОНКУРСНА процедура 33.16 – 2017

Информацията е на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=4984
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=4984