gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО: ВЪЗЛАГАНЕ НА АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ ПО ЛИНИИ ОТ ОБЩИНСКАТА И ОБЛАСТНАТА ТРАНСПОРТНИ СХЕМИ ОТ КВОТАТА НА ОБЩИНА СИЛИСТРА


Публикувано на 22 ноември 2017 г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е
НА ВНИМАНИЕТО НА ПРЕВОЗВАЧИТЕ, ИЗВЪРШВАЩИ ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ С АВТОБУСИ

ОТНОСНО: Възлагане на автобусни превози по линии от общинската и областната транспортни схеми от квотата на Община Силистра

Община Силистра публикува Списък на автобусни линии от общинската и областната транспортни схеми, които има право да възлага, считано от 01.12.2017 г., за срок до провеждане на процедура за възлагане по реда на Наредба №2 / 15.03.2002 г., но не по-късно от 30.04.2018 г., съгласно Решение №1-638-10 / 21.11.2017 г. на Областния управител на област Силистра за предприемане на спешна мярка чрез пряко възлагане на автобусни превози, и образец на заявление до Кмета на Община Силистра за заявено желание за възлагане на обществен превоз на пътници с автобуси по линиите от списъка.

Срок за подаване на документи в деловодството на Община Силистра: до 17:00 ч. на 28.11.2017 г.

Приложения:

  1. Списък на автобусни линии от общинската и областната транспортни схеми от квотата на Община Силистра
  2. Образец на заявление за възлагане на обществен превоз на пътници с автобуси

Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=4989
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=4989