gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО: ИЗДАВАНЕ НА АБОНАМЕНТНИ КАРТИ / КАРТИ ЗА БЕЗПЛАТНИТЕ ПЪТУВАНИЯ ПО АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ НА ПРАВОИМАЩИТЕ ЛИЦА В ОБЩИНА СИЛИСТРА ЗА 2018 ГОДИНА


Публикувано на 08 декември 2017 г.


Община Силистра, в качеството си на Възложител по сключен Договор №2017-090-У / 05.12.2017 г. (в сила от 01.01.2018 г.), информира правоимащите лица – ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадалите по чл. 4, т. 1 и 4 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите, деца до 7 навършени години и служители в МВР, МП, ДАНС, ДАТО и ДКСИ при изпълнение на служебните им задължения, когато това е предвидено в закон, че издаването на абонаментни карти / карти за безплатните пътувания по автомобилния транспорт на правоимащите лица, съгласно действащата нормативна уредба, за 2018 година, ще се извършва от Изпълнителя по горецитирания договор – „Ема – Аутотранс“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Силистра, ул. „Димитър Енчев“ № 4, вх. А, ет. 2, ап. 4, представлявано от управителя – Тодор Маринов Маринов, телефон за контакти: 0888745130.

Изисквания относно издаване на абонаментни карти / карти за безплатните пътувания на съответната категория правоимащи лица:


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=5032
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=5032