gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ОБЩЕСТВЕН КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА БИОСФЕРЕН ПАРК "СРЕБЪРНА"


picture

Публикувано на 12 декември 2017 г.


Работна среща със заинтересованите страни, във връзка с представяне на концепцията за биосферните паркове и идеите за развитието на Биосферен парк „Сребърна”, се състоя днес /12. 12.2017 г. от 14.00 ч./ в Общинска администрация – Силистра. 
Срещата бе организирана от Община Силистра, с домакинството на кмета д-р Юлиян Найденов и неговия екип от заместник- кметове Денка Михайлова и инж. Тихомир Борачев и експерти, с участието на инж. Любомир Атанасов – директор на РИОСВ – Русе и експерти от инспекцията. На работната среща присъстваха председателят на Общински съвет- Силистра д-р Мария Димитрова и общински съветници, зам.-областният управител Стоян Бонев, директори на държавни институции и общински институции, кметове на населени места, културни институти, училища, НПО-та, представители на бизнеса, председателят на Ученическия парламент.
Работната среща бе широк форум с основополагащо значение.Той премина в две части. Презентация на тема: „Световна мрежа от биосферни резервати. Предизвикателства при управлението и идеи за бъдещо развитие на Биосферен парк „Сребърна” бе изнесена от г-жа Анелия Николова – директор на Дирекция „Превантивна дейност” в РИОСВ – Русе. Форумът обсъди и прие Правилник за устройството и дейността на Обществен консултативен съвет на Биосферен парк „Сребърна”.
По своята същност Общественият консултативен съвет
/ОКС/ осигурява редовна комуникация, ефективно сътрудничество и участие на обществеността в процесите на вземане на решения, свързани с Биосферния парк.
За председател на ОКС бе предложен и избран кметът на общината д-р Юлиян Найденов, за зам.-председател зам.-кметът г-жа Денка Михайлова, а за секретар г-жа Таня Караколева- Димова. Съветът ще очаква мнение и предложения за развитието и дейността си и становища по развитието на биосферен парк „Сребърна“ . 
Биосферен парк „Сребърна” е обявен и сертифициран от 29-тата сесия на Междуправителствения координационен съвет /MAB – ICC/ към Програмата „Човекът и биосферата” на ЮНЕСКО.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=5041
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=5041