gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg
header

ОБЩИНА СИЛИСТРА ОРГАНИЗИРА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР BG05M9OP001-2.002-0095-C001 "ЦЕНТЪР НА ПОЧАСОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩНОСТТА ИЛИ В ДОМАШНА СРЕДА"


Публикувано на 14 декември 2017 г.


На 20 декември 2017 година от 10 часа в Конферентната зала в хотел „Данубе”, Община Силистра организира заключителна пресконференция във връзка с изпълнение на Договор BG05M9OP001-2.002-0095-C001 „Център на почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова по схема „Независим живот”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Общата цел на проекта беше осигуряване на по-добро качество и достъп до интегрирани услуги на хора с увреждания и хора над 65 години в невъзможност за самообслужване, според специфичните потребности на потребителите.

Дейностите по проекта бяха свързани с предоставяне на иновативни социално-здравни услуги в домашна среда.

Стойността на безвъзмездната финансова помощ е 874 876,05 лева, а срокът за изпълнение на проекта е до 31.12.2017 година.

За изпълнение на проекта бяха назначени 65 лични и социални асистенти, медицински специалист, психолог, рехабилитатор и ръководител на Центъра, които предоставяха услуги на 222 потребители.


Договор № BG05M9OP001-2.002-0095-C001 “Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=5048
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=5048