gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg
header

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ


picture

Публикувано на 20 декември 2017 г.


Община Силистра проведе заключителна пресконференция във връзка с изпълнение на Договор BG05M9OP001-2.002-0095-C001 “Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схема „Независим живот“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейски социален фонд. Договарящ орган е Министерство на труда и социалната политика.

Г-жа Денка Михайлова – зам.-кмет „Хуманитарни дейности“ представи презентация за целите и услугите, предоставяни по схемата. Основната цел е подобряване качеството на живот и достъпа до услуги за социално включване на хора с увреждания и хора над 65 години в невъзможност за самообслужване, както и предоставяне на възможности за връщане на реалния пазар на труда на лицата, които полагат грижи за близките си.

Продължителността на проекта е 24 месеца, общата му стойност 874 876,05лв.

Със Заповед на Кмета на община Силистра е сформиран екип за управление, изпълнение и контрол на дейностите по проекта, включващ Ръководител- Галя Горанова, Счетоводител- Валентина Иванова, Координатор- Мирослава Моллова-Димова, Координатор “Човешки ресурси”- Николета Маринова, Координатор “Обществени поръчки”- Гергана Тодорова и Технически сътрудник- Адрияна Табакова и Нора Илиева. Проведени са 7 процедури за външно възлагане на услуги, съгласно Закона за обществените поръчки /ЗОП/. С избраните изпълнители са сключени договори. Публикувани са съобщения на електронната страница на Община Силистра. Организирани и са проведени две пресконференции. Изработени са флаери, плакати и рекламни материали за популяризиране на проекта, ОП “РЧР” и ЕСФ. Разработена е Методология и задължителна документация за предоставяне на социални услуги в Центъра за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда. Избрани са външни специалисти за извършване на оценка и подбор на кандидат потребители на социални услуги в Центъра за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда, съгласно ЗОП. Със Заповед на Кмета на община Силистра е сформирана Комисия за подбор на потребители. Извършени са оценка и подбор на 370 кандидати за потребители на Центъра и 320 кандидати за персонал на услугата. Сформирана е Комисия за подбор на кандидатите за асистенти и специалисти в Центъра за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда. Извършен е подбор и класиране на кандидатите, в съответствие с Процедура и критерии за подбор. Сключени са трудови договори с 234 лични асистенти и 9 специалиста – 2 ръководители, социален работник/педагог, психолог, 3 рехабилитатори и 2 медицински специалист. Проведено е едно базисно и едно надграждащо обучение на личните, социалните асистенти и специалистите в Центъра за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда. Поведени са 17 супервизии /14 индивидуални и 3 групови/, консултации и психологическа подкрепа на персонала на услугата. Осигурено е необходимото оборудване, материали и консумативи, с цел създаване на условия за ефективна работа на Центъра и за предоставяне на качествени, интегрирани социални услуги. Със Заповед № ЗК-490 от 24.03.2016 г. на Кмета на община Силистра е разкрита социалната услуга Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда с капацитет 90 места, адрес: гр. Силистра, ул. “Патриарх Дамян” № 5, считано от 01.04.2016 г. От 01.09.2016 г. бе подписано Допълнително споразумение с Управляващия орган на ОП „РЧР“, съгласно което капацитета на услугата е увеличен на 222 места, както и е увеличен персонала на Центъра с 33 лични асистенти и един рехабилитатор. За периода на изпълнение на проекта 274 лица са получавали услуги от Центъра.

С реализирането на проекта са създадени условия за преодоляване на социалните бариери на всяко едно равнище от реалния живот и повишаване качеството на живот на лицата от целевите групи чрез създаване на условия за пълноценното им социално включване и повишаване на обществената чувствителност към проблемите им.

След приключване на проектните дейности, Община Силистра ще продължи дейностите по предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда минимум 6 месеца от датата на одобрение на окончателния доклад.


Договор № BG05M9OP001-2.002-0095-C001 “Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=5065
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=5065