gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ПРИКЛЮЧИ КОНКУРСНА СЕСИЯ"МЛАДЕЖТА СРЕЩУ НАСИЛИЕТО И НАРКОТИЦИТЕ"


picture

Публикувано на 20 декември 2017 г.


През месец октомври и ноември 2017, шест ученически групи реализираха одобрените си проекти в рамките на конкурсна сесия „Младежта срещу насилието и наркотиците”, финансирана от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) и Общинският съвет по наркотични вещества (ОСНВ) при Община Силистра.

Проектните дейности бяха насочени към една или повече области на действие – превенция на насилието, агресията тормоза и противоправното поведение сред децата и младежите, превенция на употребата на психоактивни вещества, превенция на рисково поведение в интернет пространството, дейности за повишаване на сексуалната и здравна култура на подрастващите; дейности по промотиране на пътна безопасност. В кандидатстващите групи участваха 97 деца и младежи, а очакванията им бяха идеите и посланията на проектите им да достигнат до близо 3000 техни връстници, до техни родители, учители и до обществеността като цяло. Общото одобрено финансиране беше в размер на 4880 лв.

За да представят осъществените проекти, представители на неформалните младежки групи и ръководителите на проектите бяха гости Общината. Супервайзърите на проектите наградиха участниците от името на г-жа Денка Михайлова, зам.-кмет „Хуманитарни дейности“ и Председател на МКБППМН и ОСНВ.

Младите хора предоставиха кратки презентации за реализираните проекти, които можете да видите тук:

  1. Проект „Сексуално здраве“ на група „Съмишленици“  (ПЗГ „Добруджа“);
  2. Проект „Очи в очи с илюзията“ на група „ Алтруист“  (ПГСУАУ „Атанас Буров“);
  3. Проект „Движи се безопасно” на група „Ентусиасти” (ПГМТ „Владимир Комаров”);
  4. „Да си добър е лесно” на група „Жълтите жирафи” (СУ „Н. Й. Вапцаров”);
  5. „Едно семейство” на група „Цветна дъга” (СУ „Н. Й. Вапцаров”);
  6. „Лаборатория за нови приятелства“ на Основно училище „Отец Паисий“.

В предходните години на инициативата 2013 – 2016 година са реализирани успешно 37 ученически проекта с общо финансиране 27304 лв.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=5066
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=5066