gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В РАБОТНА ГРУПА ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИ ФИШОВЕ ЗА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА СИЛИСТРА ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 1 "УСТОЙЧИВО И ИНТЕГРИРАНО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ" НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РЕГИОНИ В РАСТЕЖ" 2014-2020


Публикувано на 17 януари 2018 г.


До: Заинтересованите страни – юридически лица/сдружения на собствениците, регистрирани или извършващи дейност на територията на община Силистра

Уважаеми дами и господа,

Имам удоволствието да Ви поканя за участие в новосформирана Работна група за оценка на проектни фишове за актуализиране на Инвестиционната програма на община Силистра по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Работната група е с постоянен характер, председателства се от Ръководителя на Междинното звено по ОПРР (Секретаря на община Силистра.) и ще има за задача да оценява проектни фишове, с които ще бъде актуализирана Инвестиционната програма на общината, разработена за целите на Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

В Работната група могат да вземат участие само представители на юридически лица/сдружения на собствениците, регистрирани или извършващи дейност на територията на община Силистра.

Съставът на работната група следва да бъде между 5 и 25 лица. В случай, че в отговор на настоящата покана, интерес за участие в работната група заявят повече от 25 лица, ще бъде направен допълнителен подбор на участниците, съгласно Приложение П към Насоките за кандидатстване по Процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Насоките за кандидатстване по Процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, заедно с всички приложения, са публикувани на следния интернет адрес: (линк от интернет сайта на ОПРР www.bgregio.eu).

Одобрената към момента инвестиционна програма на общината е публикувана на следния интернет адрес: http://bgregio.eu/programirane-i-otsenka/mrrb.aspx

В случай на проявен интерес от Ваша страна, моля да заявите желание и готовност за участие в работната група, като изпратите официално писмо до кмета на община Силистра, срещу входящ номер на адрес: гр. Силистра, ул. „Симеон Велики“ 33 (деловодството на общината) в срок до 01/02/2018 вкл., в рамките на работното време на деловодството на общината.

В случай на допълнителни въпроси относно сформирането на работната група, може да се обръщате към г-жа Йорданка Владимирова  на следните координати: тел. 086 816 261; e-mail: j.vladimirova@silistra.bg; факс: 086 823343.

Кмет на Община Силистра
Д-р Юлиян Найденов


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=5106
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=5106