gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

СЪОБЩЕНИЕ


Публикувано на 16 февруари 2018 г.


Със Заповед на кмета се забранява временно движението на пътни превозни средства, с изключение на автомобили със специален режим на движение, на 19. 02. 2018 г. 
/ понеделник/ от 13:00 до 14:00 часа, по следните улици на територията на гр. Силистра:
От входа на ОУ „Отец Паисий” – по ул. „Петър Вичев” – по ул. „Добруджа” /до ОББ/ - по ул. „Отец Паисий” – до паметника на Васил Левски.
След преминаване на участниците, улиците да бъдат освобождавани поетапно за движение от органите на МВР – Силистра, без да се изчаква указания в настоящата заповед срок за забрана на движението.
Организаторите на мероприятието, в лицето на Директора на ОУ „Отец Паисий”, гр. Силистра, да вземат необходимите мерки по осигуряване безопасността на участниците. 
Настоящата заповед да се връчи на Директора на ОД на МВР – Силистра, на Началник – отдел „Инспекторат” при Община Силистра за сведение и изпълнение, и да се огласи публично.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=5148