gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

МКБППМН ПРИ ОБЩИНА СИЛИСТРА НАБИРА КАНДИДАТИ С НЕОБХОДИМИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ И ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНЗ ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА БАЗА СПЕЦИАЛИСТИ


Публикувано на 07 март 2018 г.


Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Силистра набира кандидати с необходимия професионален опит и образователен ценз за допълване на база специалисти, декларирали съгласие при нужда да бъдат определяни за обществени възпитатели по Закона за БППМН. 

Първоначална база специалисти е одобрена след публикувана покана и проведени заседания на Местната комисия за подбор по документи и извършено събеседване (Протоколи и списък на базата специалисти можете да видите тук).

С оглед допълване на базата, Комисията отправя допълнителна покана за кандидатстване за включване в базата специалисти, които при нужда да бъдат определяни за обществени възпитатели, с краен срок за подаване на документи 30.03.2018 г.

Покана и приложения към нея можете да изтеглите оттук.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=5208
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=5208