gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА "ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СИЛИСТРА"


picture

Публикувано на 24 април 2018 г.


На 23.04.2018г. в Заседателната зала на Община Силистра се проведе кампанията по Инвестиционен приоритет "Енергийна ефективност в административни жилищни сгради" по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020г.
По време на срещата бяха представени на обществеността изискванията за подаване на Проектни фишове за актуализацията на Инвестиционната програма на Община Силистра и стъпките, и начините за подаване на Заявления за интерес и финансова помощ от сдружения на собствениците на многофамилни жилищни сгради до 35 самостоятелни обекта. За целта експертите от отдел „Европейски програми и проекти“ бяха изготвили нагледни презентации, които са достъпни на сайта на Община Силистра. Присъстващите граждани получиха отговори на поставените въпроси.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=5354
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=5354