gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg
header

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ВСТЪПИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ "РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛ. "СИМЕОН ВЕЛИКИ" - ГР. СИЛИСТРА" ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РЕГИОНИ В РАСТЕЖ" 2014-2020


Публикувано на 09 август 2018 г.


ДО ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА МЕДИИ
ДО ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

Уважаеми дами и господа,

Имаме удоволствието да Ви поканим на встъпителна пресконференция и церемония "Първа копка" за стартиране на строително монтажните и ремонтните работи по проект "Реконструкция и рехабилитация на ул. „Симеон Велики – гр. Силистра" по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., която ще се проведе на 15.08.2018 г. /сряда/ от 10.00 ч. в заседателната зала на Общинска администрация Силистра /зала № 202/. Церемонията по "Първа копка" ще се проведе до билборда на проекта на ул. „Симеон Велики“ между блокове № 4 и 6, непосредствено след приключване на пресконференцията.

По време на пресконференцията екипът по изпълнение на проекта ще Ви запознае с целите, дейностите, срока за изпълнение и стойността на договора за предоставената безвъзмездна финансова помощ.

Проектът "Реконструкция и рехабилитация на ул. „Симеон Велики – гр. Силистра" се изпълнява по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020г., Приоритетна оc 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие", Процедура: BG16RFOP001-1.001-039 "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020".

Вашето присъствие е важно за нас!


Този документ е създаден в рамките на проект „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Симеон Велики“ – гр. Силистра”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган ОПРР 2014-2020 г.
Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=5601
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=5601