gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

"#БОС- БЪДИ, ОПАЗИ, СЪХРАНИ …..СЕБЕ СИ"


picture

Публикувано на 08 февруари 2019 г.


От 19 до 21 април 2019 г. Община Силистра, съвместно с Ученически парламент, ще бъде домакин на Национална младежка среща на тема „“#БОС- Бъди, Опази, Съхрани …..себе си“. Във връзка с подоговката на събитието отдел «Образование и младежки дейности», заедно с Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и СНЦ „Паралел Силистра“, организира семинар на тема: “Превенция и управление на риска при провеждане на младежки събития”. Участниците в обучението бяха представители на Ученически парламент, както и доброволци, които ще участват в организирането на Национална младежка среща. Те работиха по три основни теми: “Дефиниране на риска и рискова ситуация”, “Политика на ЕС(програма Еразъм+) за безопасност на младите хора в реална и Интернет среда” и “Разписване на сценарий на младежка среща. Определяне на възможни рискови ситуации. Политика за превенцията”. Модератори бяха д-р Диана Бебебова, председател на СНЦ «Паралел Силистра» и г-жа Елка Йорданова, психолог. Семинарът се проведе на 07.02.2019 г. в АРГИ Център.
В резултат на проведеното обучение участниците имат ясна идея и сценарий за протичане на Националната младежка среща.
Предвид значимостта на планираното събитие от национален мащаб бе необходимо да бъдат развити подходящи знания и умения у младежите, организатори на срещата, за осигуряване на безопасна среда на гостите и превенция на рискови ситуации.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=6088
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=6088