gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ШЕСТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ЗА РЕГИОН СИЛИСТРА


Публикувано на 11 март 2019 г.


На 12 март 2019 г. от 10:00 часа в заседателната зала на Община Силистра, гр. Силистра, ул. ”Симеон Велики” № 33, ет. 2 ще се проведе шесто заседание на общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Силистра при следния дневен ред:

 1. Посещение на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Силистра, Кайнарджа, Ситово, Дулово, Алфатар, Главиница - гр. Силистра;
 2. Отчет на напредъка по взети решения от последното общо събрание;
 3. Осъществяване на контрол на експлоатацията на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Силистра, Кайнарджа, Ситово, Дулово, Алфатар, Главиница - гр. Силистра – част от регионалната система за управление на отпадъците на територията на регион Силистра, и контрол върху дейността на избрания оператор в т.ч:
  • Количества отпадъци депонирани на Регионално депо – Силистра за периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.;
  • Общ размер на събраните и преведени в сметка на РИОСВ-Русе за периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г. месечни отчисления по чл. 3, ал.5 и чл. 20 от Наредба № 7 / 19.12.2013 г.за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци.
  • Общ размер на преведените месечни отчисления чл. 3, ал.5 и чл. 20 от Наредба № 7 / 19.12.2013 г.за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци от тяхното законово въвеждане през 2011 г.
  • Набрани суми от отчисления от всяка община по чл. 20 от Наредба № 7 / 19.12.2013 г.за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци.
  • обсъждане на бъдещи действия по стопанисване и управление на депото.
 4. Финансиране на дейности свързани с изпълнение на проект за довършване на клетка № 4 от Регионално депо – Силистра.

Общото събрание се свиква от Кмета на Община Силистра на основание чл. 28, т. 3, от Закона за управление на отпадъците.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=6169
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=6169