gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg
header

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ И ОТКРИВАНЕ НА ОБЕКТ ДЕТСКА ЯСЛА "ЗДРАВЕЦ" ПО ПРОЕКТ "ОСНОВЕН РЕМОНТ И ЦЯЛОСТНО ОБНОВЯВАНЕ НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" И ДЕТСКА ЯСЛА "ЗДРАВЕЦ", ГР. СИЛИСТРА" ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РЕГИОНИ В РАСТЕЖ" 2014-2020


Публикувано на 14 май 2019 г.


ДО ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА МЕДИИ
ДО ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

Уважаеми дами и господа,

Имаме удоволствието да Ви поканим на заключителна пресконференция и откриване на обект Детска ясла „Здравец“, по проект „Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ и детска ясла „Здравец“, гр. Силистра“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, която ще се проведе на 20.05.2019 г. /понеделник/ от 10.00ч. в заседателната зала на Общинска администрация Силистра /зала № 202/. Церемонията  за откриване на обект детска ясла „Здравец“ ще се проведе в двора на детската ясла, непосредствено след приключване на пресконференцията.

На пресконференцията екипът по изпълнение на проекта ще Ви запознае с договора за безвъзмездна финансова помощ, резултатите от неговото изпълнение, постигнатите цели и индикатори.

Проектът „Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ и детска ясла „Здравец“, гр. Силистра“ беше изпълнен по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г., Приоритетна оc 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Процедура: BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ и допринася за изпълнение на Инвестиционната програма на Община Силистра за периода 2014-2020г..

Ще се радваме на Вашето присъствие!


Този документ е създаден в рамките на проект „Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ и детска ясла „Здравец“, гр. Силистра“ – BG16RFOP001-1.031-0001-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020
Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=6376
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=6376