gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Пет фирми кандидатстват за изграждане на инсталация за третиране на отпадъци


picture

Публикувано на 20 юни 2011 г.


Пет фирми (дружества и обединения) кандидатстват за изграждане в Силистра (проектиране и изпълнение) на инсталация за предварително третиране на твърди битови отпадъци в т.ч. компостиране на зелени отпадъци.

Кандидати са:
1) Обединение „Станилов – ХУТСС”, гр. София;
2) ДЗЗД Обединение „Силистра”, гр. Шумен;
3) Девня Трейд” ООД, гр. Варна;
4) „Пътстрой – Варна” ЕООД, гр. Варна;
5) „Екоинженеринг Антитраш за Силистра”, с. Сребърна.
Започна отварянето на офертите за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка от страна на община Силистра. Тя е обособена в две позиции:
- съоръжение за предварителна обработка на отпадъците, която ще има и линия за сепариране на ТБО;
- инсталация за компостиране на зелени (биоразградими) отпадъци.

В рамките на 90 дни 19-членна комисия от вътрешни и външни експерти, юристи, еколози, научни работници и общински съветници ще разгледа и класира офертите.

За обекта:
Строителството на инсталация за предварителна обработка на битови отпадъци в Силистра се финансира от МОСВ чрез държавния бюджет. Общата стойност на обекта е 4 750 000 лв. без ДДС. Инсталацията трябва да бъде завършена за 24 месеца от подписването на договора с изпълнителя.
Съоръжението ще бъде разположено в района на Регионалното депо за твърди битови отпадъци върху площ от 30 дка. Ще има излаз към главния път за Добрич. По предварителни изчисления се очаква до 40% да намалее количеството на реално депонирания отпадък, след като бъдат отделени отпадъците за рециклиране и за компост.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=647
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=647