gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg
header

ПОДПИСАН ДОГОВОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ПРОЕКТ "ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В СГРАДАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - СИЛИСТРА"


picture

Публикувано на 03 юли 2019 г.


Днес, 03.07.2019 г. между кмета на Община Силистра- д-р Юлиян Найденов и „Евронет“ ЕООД с управител Наско Богданов беше подписан договор за изпълнение на строително монтажни работи по проект "Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на общинска администрация - Силистра" финансиран по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. Общата стойност на договора възлиза на 1 298 923,82 лв. с ДДС. Срокът за изпълнение е 180 календарни дни и започва да тече от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка. Ремонтните дейности, предвидени в проекта, са насочени към създаване на удобство, безопасност и комфорт за служителите на общинска администрация, за всички граждани, в областта на градоустройство и строителство, информационно обслужване, здравеопазване и социална политика, култура, данъчно обслужване, категоризация в търговски обекти и др.

Предвижда се подмяна на покрив, дограма, внедряване на мерки за енергийна ефективност, подмяна на ел. инсталацията и ОВК инсталацията.


Този документ е създаден в рамките на проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на общинска администрация - Силистра“ – BG16RFOP001-1.031-0005-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020
Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=6502
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=6502