gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg
header

ОБЩИНА СИЛИСТРА ПРИКЛЮЧИ ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ "МОГА И УСПЯВАМ"


picture

Публикувано на 18 юли 2019 г.


«Мога и успявам»

Община Силистра приключи дейностите по проект “Мога и успявам“, финансиран от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. В рамките на близо 2 години /22 месеца/ над 110 ученици от ОбУ „Св. Климент Охридски”, с. Професор Иширково и ПГПТ „Евлогий Георгиев“, гр. Силистра, получиха подкрепа в създаване на среда за развиване на допълнителни знания и умения и повишаване нивото им на подготовка. Проведени бяха забавни, интересни занимания, съобразени с възможностите и интересите на учениците, които да мотивират и провокират интереса им към изучаваните учебни предмети, обогатяване на речника, свободно общуване между връстници и възрастни, публични изяви, развиване на умения и сръчности в областта на изобразителното изкуство, съчетани с излети сред природата и усвояване на знания за историята и културата на българи и роми.

В рамките на проекта участниците от групите по театрално изкуство подготвиха и представиха пред публика 4 театрални постановки. Посетени бяха 4 постановки на Драматично-куклен театър – Силистра и гостуващи театри.

През лятната ваканция учениците участваха в занимания по интереси, които включваха дейности с образователни елементи, с интерактивни методи, комбинирани с игри, състезания, спортни занимания, разходки и пикници сред природата и други творчески и познавателни дейности. През лятото на 2018 г. 60 ученици взеха участие в „Лятно училище“ в почивна база „Здравец”, с. Шипково. В организираните екскурзии до Природен парк „Сребърна“, Екомузей с аквариум в гр. Русе, свещоливницата в с. Свещари, Двор на кирилицата в с. Плиска, фестивала на античното наследство „Орел на Дунава“ в гр. Свищов се включиха над 100 ученици.

Проектът включваше и квалификация на педагогически специалисти за работа в мултиетническа среда. В организирания общински форум „Овладяването на българския език н контекста на езиковата ситуация в община Силистра“ участваха над 70 човека - педагогически специалисти от всички образователни степени, университетски преподаватели, студенти, експерти от Регионалното управление на образованието – Силистра и Регионална библиотека „Партений Павлович“, представители на неправителствени организации, читалища, журналисти, Общински съвет. С 15 педагогически специалисти в гр. Хисаря бе проведен обучителен семинар на тема „Работа в интеркултурна среда“, силно ориентиран към придобиването на познания и умения в областта на образование без предразсъдъци, интерактивните методи на обучение за образование без предразсъдъци в клас. 15 педагогически специалисти от училищата – партньори по проекта обмениха опит с техни колеги от Обединено училище „Св.Иван Рилски.“, с Червенци, община Вълчи дол, област Варненска.

По мнение на учители, участници и родители ползата от участието в проекта се изразява в повишаване на мотивацията на учениците в риск да учат, да посещават училище и в намаляване на броя на необхванатите и застрашените от отпадане ученици. Проектът мотивира учениците чрез сценичните изяви да повишат самочувствието си и вярата в собствените си сили. Обогати се материалната база в училищата - партньори. Разнообразието от материали, закупени по проекта, даде възможност за нови идеи и творчество.


„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства /ЦОИДУЕМ/ и Община Силистра носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Министерство на образованието и науката и ЦОИДУЕМ“.
Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=6548
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=6548