gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ТРИ СИЛИСТРЕНСКИ УЧИЛИЩА СА ОБЯВЕНИ ЗА ИНОВАТИВНИ


picture

Публикувано на 06 август 2019 г.


Три училища: ЕГ “Пейо Яворов“, СУ “Дръстър“ и ПМГ “Св. Кл. Охридски“ са одобрени от вчера / 5 август 2019 г./ с решение на Министерски съвет за иновативни училища в Република България за учебната 2019/2020 година. 
В решението са посочени за иновативни 395 училища от 133 населени места – от 111 общини в 28 области, които са одобрени от Комисията за иновативните училища и които чрез различни иновации ще подобряват качеството на образованието в тях.
Мотивите за решението са в резултат на представените от училищата в Министерството на образованието и науката проекти за иновации, приети от педагогическите съвети и одобрени от родителите на учениците, включени в проекта. Иновациите са насочени към разработване и въвеждане на иновативни елементи по отношение на организацията или съдържанието на обучението, организиране по нов или усъвършенстван начин на управлението, обучението и образователната среда, използване на нови методи на преподаване.
Описаните иновативни процеси в училищните проекти за иновации ще бъдат с продължителност до 4 години и ще обхващат всички или част от участниците в образователния процес в училището, като за всяка учебна година са описани конкретно етапите на напредъка и резултатите, които подлежат на мониторинг. В тях са определени целите и идеите, свързани с личностното, интелектуалното и емоционалното развитие на учениците.
За информация по темата: https://www.ischools.bg


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=6574
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=6574