gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ОИЦ-СИЛИСТРА ПРЕДСТАВИ ОТВОРЕНА ПОКАНА ПО ПРОГРАМА "КУЛТУРНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, НАСЛЕДСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО"


picture

Публикувано на 04 октомври 2019 г.


В Областен информационен център – Силистра се състоя информационна среща за представяне на отворена първа покана за нaбиране на проектни предложения по Резултат 2 „Подобрен достъп до култура и изкуства“ по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.
Програма PA 14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ се фокусира върху ролята на културата и културното наследство като ресурси за местно и регионално развитие. Резултат 2 „Подобрен достъп до култура и изкуства“ ще подкрепи проекти, позволяващи организирането на разнообразни артистични и творчески събития, фестивали, изложби и инициативи, които ще съживят периферните пространства, ще вдъхнат нов живот в по-малки градове и села и не на последно място – ще привлекат и ангажират нови публики.
Допустими кандидати по настоящата процедура са всички нетърговски организации, публични или частни (музеи, галерии, библиотеки и читалища), както и неправителствени, установени като юридически лица в България, включително общини, чиято принципна дейност се осъществява в културния или творческия сектор.
Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) на едно проектно предложение е 50 000 евро, а максималният – 200 000 евро.
За публични организации БФП е до 100%, а за неправителствени организации – до 90%, като в съфинансирането може да бъде включен и остойностен доброволен труд.
Крайният срок за кандидатстване е до 23:59 часа на 03.12.2019 година чрез електронната система ИСУН 2020.
Срещата прерасна в работна дискусия, в която присъстващите се включиха активно и зададоха своите въпроси относно допустимостта им като бенефициенти и проектни идеи, коментирани бяха различни казуси и примери от практиката. Също така бяха споделени полезни практически съвети относно подготовката на проектите, допустимите дейности, както и попълването на Формуляра за кандидатстване в ИСУН 2020.
Областен информационен център – Силистра е част от националната мрежа от информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), регламентирана от Закона за управление на средствата от ЕСИФ. Центърът функционира в рамките на проект на Община Силистра, финансиран по Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=6660
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=6660