gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg
header

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ОТ КАНДИДАТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ НА МОБИЛНИ ИНТЕГРИРАНИ ЗДРАВНО-СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ПО ПРОЕКТ "ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ - СИЛИСТРА"


Публикувано на 11 октомври 2019 г.


Община Силистра, в качеството на конкретен бенефициент по Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания-Силистра“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“, финансирана от Европейския социален фонд, ОБЯВЯВА, че от 14.10.2019 година започва приема на документи от кандидати за потребители на мобилни интегрирани здравно-социални услуги на територията на община Силистра.

Патронажната грижа представлява индивидуализирана подкрепа за хора с увреждания и възрастни хора чрез предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, до 2 часа на ден – ежедневно или периодично, според потребностите, от специализиран екип от медицински сестри, рехабилитатори,масажист,психолог, специалисти по социални дейности и домашни санитари.

Услугата „Патронажна грижа ще обхване 220 потребители от всички населени места на територията на община Силистра, които ще получават различни здравно-социални услуги в дома си, съобразно индивидуалните им потребности от подкрепа.

По график те ще извършват почасови посещения в домовете на потребителите, прилагайки индивидуален подход към всеки, в зависимост от конкретното състояние и заболяването. Услугите ще бъдат организирани и предоставяни в съответствие с Методиката за предоставяне на патронажна грижа по домовете за възрастни хора и хора с увреждания, разработена по Компонент 1 на процедурата и утвърдена от министъра на Министерство на здравеопазването.

Кандидати за потребители могат да бъдат лица от следните целеви групи:

Насочване към услугата ще се осъществява от компетентно лице или орган – общопрактикуващ лекар, специалисти от извънболничната и болничната медицинска помощ, социални служби, социални услуги и др., както и чрез самонасочване.

Необходими документи за кандидатстване са следните:

Лицата, които желаят да ползват мобилни интегрирани здравно-социални услуги по проекта, могат да получат документи за кандидатстване по образец в сградата на Община Силистра, Информационен център, ет.1, гише „Социална политика“ – Кунка Иванова и Марияна Банчева или от сайта на Общината.

Попълнените и окомплектовани документи се подават в деловодството на общината.

Заявления от кандидати за потребители на мобилни интегрирани здравно-социални услуги ще се приемат през целия период на изпълнение на дейностите по Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания-Силистра“.

Кандидатите, след подаване на документите за включване в Проекта, ще бъдат класирани съгласно Методика за подбор на потребители на здравно-социалната услуга «Патронажна грижа» и първоначална оценка на потребностите, извършена в дома на кандидта от наети външни за Общината оценители – социални работници и медицински специалисти, в периода 28.10.2019 г. – 10.12.2019 г.

Предоставянето на мобилни интегрирани здравно-социални услуги ще стартира от 14.12.2019 г. и е с продължителност 12 месеца.

За допълнителна информация: тел. 086/816-300


Договор BG05M9OP001-2.040-0062 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания-Силистра“, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“
Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=6668
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=6668