gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg
header

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА "ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ"


Публикувано на 18 октомври 2019 г.


ОБЩИНА СИЛИСТРА
ОБЯВЯВА

Във връзка с изпълнението на проект на Община Силистра по Договор № BG05M9OP001-2.040-0062 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания-Силистра“, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 година и Заповед № ЗК – 1606 от 11. 10. 2019 г. на Кмета на Община Силистра, като представя следното:

ОБЯВЛЕНИЕ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ”
,

ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ:

 1. Координатор – 0,5 щ. бр.
 2. Социален работник – 2 щ. бр. /или 4 по 0,5/
 3. Сътрудник, социални дейности – 1 щ. бр. /или 2 по 0,5/
 4. Психолог – 1 щ. бр. /или 2 по 0,5/
 5. Медицинска сестра домашни грижи – 4 щ. бр. /или 8 по 0,5/
 6. Рехабилитатор – 2 щ. бр. /или 4 по 0,5/
 7. Масажист – 1 щ. бр. /или 2 по 0,5/
 8. Шофьор, лек автомобил до 9 места – 1 щ. бр.
 9. Домашен санитар – 20 щ. бр. /или 40 по 0,5/
  които ще предоставят услуги на 220 потребители.

Настоящата обява се публикува в изпълнение на процедура за подбор на персонала, утвърдена от Кмета на Община Силистра. Персоналът се назначава на трудови договори на базата на необходимите квалификация и опит, така че да изпълнява заложените в проекта дейности и е за определен срок от 12 месеца.

Дейностите по проекта са свързани с предоставяне на мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда.

Целеви групи за потребители:

І. Изисквания за длъжността Координатор /работно време непълно 4 часа/

1. Минимални изисквания:

2. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

Характер на работата:
Отговорен е за организирането, разпределянето, координирането и контролирането на всички дейности по Патронажната грижа, както и екипа от специалисти. Извършва оценка на индивидуалните потребности от социални дейности, разработва план за социални грижи, изготвя графици, планове и др.

ІІ. Изисквания за длъжността Социален работник

1. Минимални изисквания:

 2. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

Характер на работата:
Извършва оценка на индивидуалните потребности от социални дейности, разработва план за социални грижи. Информира и консултира кандидат-потребителите и техните близки за дейностите и услугите на проекта.

ІІI. Изисквания за длъжността Сътрудник, социални дейности

 1. Минимални изисквания:

2. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

Характер на работата:
Оказва специализирани социални услуги – социални и образователни. Подпомага социалния работник в изготвянето на индивидуална оценка и индивидуален план за работа на всеки потребител.

ІV. Изисквания за длъжността Психолог

1. Минимални изисквания:

 2. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

Характер на работата:
Оказва психологическа подкрепа и психосоциални услуги на потребителите на социалната услуга.

V. Изисквания за длъжността Медицинска сестра домашни грижи

1. Минимални изисквания:

 2. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

Характер на работата:
Извършва оценка на индивидуалните потребности от здравни грижи. Предоставя и събира здравна информация, осъществява медицински и здравни грижи и дейности. Извършва здравни услуги и манипулации и следи за общото здравословно състояние на потребителите.

VІ. Изисквания за длъжността Рехабилитатор

 1. Минимални изисквания:

2. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

Характер на работата:
Оказва специализирани социални услуги - социални, здравни и рехабилитациони. Извършва процедури, масажи и различни видове манипулации и изготвя индивидуални комплекси с упражнения за провеждане в домашна среда; Информира и обсъжда с роднините на потребителите дейностите и състоянието на техните близки; Води необходимата документация и отчетност; Участва в мобилната работа на екипа;

VІІ. Изисквания за длъжността Масажист

 1. Минимални изисквания:

2. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

Характер на работата:
Извършва масажи, процедури и различни видове манипулации с помощта на предоставената му апаратура в рамките на правомощията си;

VІІІ. Изисквания за длъжността Домашен санитар

1. Минимални изисквания:

2. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

Характер на работата:
Извършва домашни посещения и дейности, съобразно изготвена оценка на потребностите по предварително изготвен график. Осъществява социално-битови дейности, които се изразяват в помощ за поддържане на лична хигиена, помощ при хранене, помощ при вземане на лекарства, предписани от лекар, помощ при извършването на рехабилитационни или други специализирани услуги в дома на потребителя, битова хигиена, придружаване и др.

IX. Изисквания за длъжността Шофьор, лек автомобил до 9 места

 1. Минимални изисквания:

2. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

Характер на работата:
Осигурява безопасен транспорт на екипа от специалисти за работа на терен. При необходимост осигурява транспорт на потребителите до лечебно или здравно заведение.

Начин на провеждане на подбора:

 1. Разглеждане и проверка на подадените документи;
 2. Интервю с допуснатите кандидати.

Необходими документи за участие в процедурата по подбор:

 1. Заявление за участие - по образец
 2. Документ за самоличност /за справка/;
 3. Автобиография;
 4. Документи, удостоверяващи трудовия стаж/ или опит в съответната сфера – трудова книжка, служебна, осигурителна книжка (копие);
 5. Документи за придобита образователна степен и съотносима за длъжността квалификация (копие);
 6. Служебна бележка от месторабота /ако кандидата работи/;
 7. Копие от удостоверение за преминати обучения.

Място и срок за подаване на документите

Формуляри на заявленията за кандидатстване могат да се получават в Общинска администрация – Силистра, етаж 2, стая 204, Човешки ресурси или да се изтеглят от сайта на Община Силистра - www.silistra.bg.

Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в деловодството на общината в срок до 01.11.2019 г., включително.

Всички съобщения във връзка с подбора, ще се обявяват на информационното таблото до входа на Община Силистра – ул. Симеон Велики № 33.


Договор BG05M9OP001-2.040-0062 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания-Силистра“, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“
Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=6673
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=6673