gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ТРИСТРАНЕН РЕКЛАМЕН БИЛБОРД


Публикувано на 12 ноември 2019 г.


Настоящата обява се публикува с цел отдаване под наем на 2 (две) от страните на рекламен билборд находящ се в гр. Силистра, ул. „Добруджа” №26 с рекламна площ 6.00 кв.м всяка.

Договорът се сключва за срок до 5 (пет) години след подаване на искане на гише „Общинска собственост” в Общинския център за информация и услуги на гражданите в сградата на Община Силистра.

Месечната наемна цена се определя по тарифа, Приложение № 3 което изменя и допълва Приложение №2 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите в община Силистра и се актуализира с изтичане на всеки 12 (дванадесет) месеца, след влизането на договора в сила, въз основа на официалния индекс на инфлацията, обявен на интернет страницата на Националния статистически институт, когато размера за съответната година надвишава 5%.

Телефон за контакт 086 816 262 – Николета Тодорова старши експерт „Контрол върху концесиите и приходите на ОС”


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=6695
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=6695