gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

СЕДЕМ ФОКУС ГРУПИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАДОВЕТЕ, КОИТО СА ОБЛАСТНИ ЦЕНТРОВЕ, НАМИРАЩИ СЕ ПО ПОРЕЧИЕТО НА Р. ДУНАВ В БЪЛГАРИЯ ОБСЪЖДАХА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА РАЗВИТИЕТО СИ


picture

Публикувано на 03 декември 2019 г.


Седем фокус групи на територията на градовете, които са областни центрове, намиращи се по поречието на р. Дунав в България обсъждаха възможностите за развитието си.
Дискусиите се реализират от АДО “Дунав“, финансирани по ОП “Добро управление“ на ЕС и ЕСФ, като част от проект за формулиране на интегрирана политика. Целта е след приключване на обсъжданията да бъде изготвена Зелена книга – един отворен дискусионен документ, който да включва всички „хоризонтални политики“, които да формулират интегрирана политика за пространствено развитие на крайбрежните територии на р. Дунав в сътрудничество между властите и гражданите. Дискутирани бяха проблеми и бариери във всички сфери на обществения живот/ регионално развитие и устройство на територията; засилено използване на р. Дунав като транспортен коридор; опазване на биоразнообразието; културно- историческо наследство и туризъм; стратегическо планиране; работна сила и бизнес развитие; идентифициране на ключови проекти, които да бъдат финансирани в.т.ч. и от публично- частно партньорство; стратегически планирания за развитие на засилено и усъвършенствано развитие на региона/.
Д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра говори за визията на местната власт / в дългосрочен и краткосрочен план/ за развитието не само на град Силистра, но и на региона, а и на регионите по оста Силистра- Лесово при наличие на мост над река Дунав. Това кореспондира с политиката на свързаност на ЕС. Той още веднъж посочи важността на всички видове транспорт, които при експлоатация, биха дали друг облик на града. Д-р Юлиян Найденов отбеляза и подробно отчете усилията на местната администрация за развитието на региона в частта: привличане на крупен инвеститор; представяне и промотиране на Силистра като туристическа дестинация; сътрудничеството между местната власт и бизнеса; промяна в инфраструктурата на града и общината. В дискусията, като говорители по проблемите на общността в силистренско участваха г-жа Станка Лазарова- председател на БТПП- Силистра, инж. Тихомир Борачев- зам.-кмет „Устройство на Територията“, г-жа Галина Георгиева – от НПО „За по- добра и красива Силистра“, Веселин Андреев от НПО „ Дунав мост Силистра- Кълъраш“ и др.
По проекта на АДО "Дунав" всички посочени проблеми и бариери, всички идеи и мнения ще бъдат включени в Зелената книга, която ще бъде представена пред заинтересовани страни и власти на различни секторни нива, с цел формирането на интегрирана политика в полза на общностите в регионите по поречието на р. Дунав- уточни на финала на събитието Мария Цанкова – изп. директор на Асоциацията.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=6720
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=6720