gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg
header

ОБЩИНА СИЛИСТРА С НОВ ПРОЕКТ "ИЗГРАЖДАНЕ НА СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА - ГР. СИЛИСТРА" ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РЕГИОНИ В РАСТЕЖ" 2014-2020


Публикувано на 09 декември 2019 г.


На 03.12.2019 година, между Община Силистра и Управляващия орган на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. бе подписан Договор №BG16RFOP001-1.031-0007-C01, с което стартира проект "Изграждане на социални жилища – гр. Силистра", по Приоритетна ос 1: "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Силистра". Проектът е на обща стойност 1 327 866.04 лв. - 100% безвъзмездна финансова помощ от които 85% Съфинансиране от Европейския фонд за Регионално развитие и 15% Национално съфинансиране. Планираната продължителност на проекта е 30 месеца.

Целта на проекта е да се осигури подходяща социална инфраструктура - съвременни социални жилища за настаняване на уязвими и необлагодетелствани групи от населението, чрез предоставяне на подходяща социална инфраструктура и постигне на интеграция на групи в неравностойно положение.

Предвидената подкрепа по Оперативна Програма "Региони в растеж" 2014-2020 кореспондира с една от конкретните цели на процедура "Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие", в съответствие с Инвестиционен приоритет 4 "Инвестиране в здравна и социална инфраструктура, която да допринася за националното, регионално и местно развитие, понижаване на неравнопоставеността по отношение на здравния статус, насърчаване на социалното приобщаване чрез подобряване на достъпа до обществени, културни и развлекателни услуги и преминаването от служби на институционално равнище към служби на местно равнище", а именно: осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими и необлагодетелствани групи от населението. Това се постига с изграждането на сграда с 16 бр. жилища за настаняване на хора в неравностойно положение и последващи мерки, предвиждащи преквалификация, обучение, здравни грижи и др. на членовете на настанените семейства.


Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на социални жилища – гр.Силистра“,с Договор № BG16RFOP001-1.031-0007-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020
Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=6736
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=6736