gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg
header

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ЕКСПЕРТ "КОМУНИКАЦИЯ, ИНФОРМАЦИЯ И ЛОГИСТИКА" В ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР /ОИЦ/ ГР. СИЛИСТРА


Публикувано на 12 декември 2019 г.


ОБЯВЯВА КОНКУРС
За избор на експерт „Комуникация, информация и логистика”
в Областен информационен център /ОИЦ/ гр. Силистра, при следните условия:

Място на работа: Областен информационен център – Силистра

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

Основни задължения:

Общи задължения и отговорности:

Специфични задължения:

Провеждане на конкурса:

Необходими документи:

  1. Професионална автобиография на български, в Europass формат по образец, достъпна на:
    http://europass.cedefop.europa.eu/img/dynamic/c1344/type.FileContent.file/CVTemplate_bg_BG.doc;
  2. Документи, доказващи образователно степен-копие от диплома и приложенията към нея;
  3. Документи, доказващи квалификация и умение - копия от трудови/граждански договори, трудови/служебни/осигурителни книжки/, сертификати /удостоверения/, референции и др.документи, доказващи изпълнение на изискванията;
  4. Документи, доказващи минимален експертен опит - копия от трудова/служебна/осигурителна книжка, копия от договори/длъжностни характеристики за работа по проект/и/ др. документи, доказващи изпълнение на изискванията;

Брутна работна заплата: до 1600,00 лв.

Вид на договора: трудов /8 часа работен ден/ със срок на изпитване – 3 месеца.

Срок на договора: до 31.12.2021 г.

Място за подаване на документите: Община Силистра, гр. Силистра, ул. „Симеон Велики” № 33, Информационен център на Община Силистра – деловодство.

Документите се подават в запечатан плик с надписани: името на кандидата, телефон за връзка и позицията за която кандидатства.

Подробна длъжностна характеристика е на разположение на заинтересованите лица в :Община Силистра, гр. Силистра, ул. „Симеон Велики” № 49, вход на Куклен театър – ОИЦ-Силистра

Срок за подаване на документите: до 16.00 часа на 12.01.2020 г., включително.

Телефон за информация: 086 822 012, ОИЦ - Силистра


Проект „Функциониране на Областен информационен център – Силистра”, Договор № BG05SFOP001-4.004-0005-C01, финансиран по Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=6749
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=6749