gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ПОКАНА До: Членовете на НЧ "Родолюбие-2006" - С. Айдемир


Публикувано на 24 юни 2020 г.


До:
Членовете на НЧ „Родолюбие-2006“ – С. Айдемир
Адрес:
Общ. Силистра,
С. Айдемир, Ул. София №82

На основание Чл. 15 от Закона за народните читалища и чл. 15, ал. 1 от устава на НЧ „Родолюбие – 2006“ ,Читалищното настоятелство свиква Извънредно отчетно събрание на 11.07.2020г., от 11:00ч., което ще се проведе в залата на читалището.
Дневен ред:
1. Отчет за дейността на НЧ „Родолюбие – 2006“ за изминалата 2019-та година - Докладва зам.- председателят на читалището;
2. Отчет на Проверителната комисия на читалището за 2019-та година – Докладват председателят на ПК и зам. -председателят на НЧ „Родолюбие – 2006“;
3. Приемане на Календарен план за 2020-та година - Докладва зам. -председателят на читалището;
4. Предложения за разпределение на субсидията – Докладва зам.- председателят на НЧ „Родолюбие – 2006“;
5. Разглеждане на постъпили молби до читалищното настоятелство – Докладва зам.- председателят на читалището;
6. Събиране на членски внос за изминалата 2019-та година и текущата 2020-та година.
Моля да се съобразите с противоепидимичната ситуация в страната и налагането на мерки за ограничаване на разпространението на ковид-19. При необходимост ще се спазват разпоредби спуснати ни от Община Силистра - отдел „Култура“ за провеждане на отчетните събрания в създалата се обстановка.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=7314
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=7314