gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ПАРАЛЕЛКИ ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА


Публикувано на 30 юни 2020 г.


За учебната 2020/2021 година в държавния план-прием са планирани и утвърдени 5 паралелки в VІІІ клас за задочна форма на обучение в 4 училища на областния град.

ПГМТ "Владимир Комаров", гр. Силистра Машинен техник Машини и системи с ЦПУ

ПГС "Пеньо Пенев", гр.Силистра Строител -монтажник Изолации в строителството
ПЗГ "Добруджа“, гр. Силистра Растениевъд Растителна защита
ПГПТ "Евлогий Георгиев", гр. Силистра Оператор в производството на облекло Производство на облекло от текстил
ПГПТ "Евлогий Георгиев", гр. Силистра Електротехник Електрически машини и апарати задочна

Задочната форма на обучение се организира само за лица, навършили 16 години и включва учебни часове, самостоятелна подготовка и полагане на изпити за определяне на годишна оценка по учебни предмети от училищния учебен план. Учебните часове и изпитите се организират в сесии. Изходящото равнище е средно образование и/или степен на професионална квалификация по професията.
4 от утвърдените специалности - Машини и системи с ЦПУ, Изолации в строителството, Производство на облекло от текстил и Електрически машини и апарати са включени в Списъка със специалности от професии, за които е налице очакван недостиг на пазара на труда за учебната 2020/2021 година.
Приемът на документи стартира на 3 юли 2020 година в съответните училища.

Информацията е предоставена РУО – Силистра


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=7338
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=7338