gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg
header

"ПЪРВА КОПКА" ЗА СТАРТИРАНЕ НА СТОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ И РЕМОНТНИ РАБОТИ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, ПО ПРОЕКТ "ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА ЧИСТ ВЪЗДУХ В ГР. СИЛИСТРА"


picture

Публикувано на 28 юли 2020 г.


Церемония "Първа копка" за стартиране на строително-монтажните и ремонтни работи на многофамилни жилищни сгради, по Проект “Енергийна ефективност за чист въздух в гр. Силистра“, с Договор № BG16RFOP001-1.031-0007-С01 по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 се проведе днес 28.07.2020г.

Събитието се състоя от 11:00 часа пред жилищната сграда на адрес ул. „Христо Ботев“ № 6 в присъствието на кмета на Община Силистра д-р Юлиян Найденов, ръководителя на проекта инж. Весела Тодорова, представителите на фирмите изпълнители и надзор, служители на администрацията и живущи в квартала.

Договорът на безвъзмездната финансова помощ е сключен в края на 2018г. Проектът по обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност трябва да приключи през 2021г. и е на обща стойност 1 609 217.07лв. С тези средства ще бъдат обновени многофамилните жилищни сгради по ул. „Симеон Велики“ с номера: , 6,8,15; на ул.“Хр. Ботев“ и на ул.“Добрич“ 35.

При откриване на обекта д-р Юлиян Найденов пожела на всички успех в работния процес, благодари на екипите и подчерта, че:“ Проектът е част от Инвестиционната програма на Община Силистра, с реализацията на който ще се осигури топлинен комфорт и по- добро качество на жизнена среда .“


Този документ е създаден в рамките на проект „Енергийна ефективност за чист въздух в гр. Силистра”, с Договор № BG16RFOP001-1.031-0006-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020
Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=7394
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=7394