gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СИЛИСТРА ЗА МЕСЕЦ ЮЛИ


picture

Публикувано на 30 юли 2020 г.


На състоялата се днес сесия на местния общински съвет бяха гласувани общо 30 докладни записки.
Първата от тях касаеше удостояването със званието „Почетен гражданин на град Силистра“ за 2020 година. За целта съветниците избраха временна комисия с председател г-н Константин Стоилов и членове г-жа Михаела Попазова и г-жа Добринка Кирчева. Комисията организира и проведе таен избор. Като резултат от гласуването, за носител на званието, бе избран г-н Явор Стоянов Георгиев, който получи 27 положителни гласа. Временната комисия предложи и 6 номинации за удостояване с отличието „За граждански принос“. Това са: г-н Свилен Иванов Стоянов - управител на „Лъки Сис“ ЕООД; г-н Руси Стратиев Русанов – управител на „Рикон -РС“ ЕООД; г-н Колю Дочев Драгнев – домоуправител повече от 50 години; г-н Сава Цветков Савов – общественик, учител и художник; г-н Ангел Емилов Милков – дългогодишен учител по физическо възпитание и фитнес инструктор, спортен деец, треньор; ветераните -плувци, членове на Плувен клуб „Доростол“. С наградата „Студент на годината“ за 2020 година ще бъде отличена Вяра Жекова – студент във филиал Силистра на РУ „Ангел Кънчев“.
В следващите докладни записки общинските съветници приеха отчет за работата и дейността на Общински съвет – Силистра и комисиите към него за периода 11.11.2019г. – 30.06.2020г. Те дадоха съгласието си за извършване на допълнителна трудова дейност на управителя на „ДКЦ 1 – Силистра“ ЕООД. Бе приет нов Правилник за устройството и дейността на Центровете за подкрепа на личностното развитие и нов Правилник за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми. Съветниците определиха за представители на Община Силистра в Общото събрание на Сдружение „Асоциация на общини със селища и територии на културно-историческо наследство“ д-р Юлиян Найденов – Кмет, а за негов заместник – г-жа Мария Недялкова – Зам.-кмет.
Общински съвет – Силистра одобри осигуряването на финансови средства за участие на Музикална студия „До Ре Ми“ в НФНДП „Детска мелодия на годината,2020“. Бе актуализиран „Списък на средищните детски градини и училища в община Силистра за учебната 2020/2021 година“ и бяха утвърдени маломерни самостоятелни и слети паралелки с пълняемост под задължителния минимум за същата учебна година. Съветниците приеха доклади за дейността на народните читалища на територията на общината за 2019 година и за изразходваните от бюджета средства. Те гласуваха положително и за сключване на партньорско споразумение между Община Силистра и ЦПРЛ ОДК – Силистра, във връзка с реализацията на проект по Норвежкия финансов механизъм.
В дневния ред на заседанието бяха включени 6 докладни записки за продажба на общински жилища, като всички бяха отложени за следващата сесия и бе взето решение председателят на Общински съвет – Силистра д-р Мария Димитрова да влезе в състава на общинската комисия по Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем, и продажба на общински жилища.
Съветниците дадоха своето съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване за разполагане на пчелин. Те одобриха две докладни записки за отдаване под аренда на земеделски имоти в землището на с. Айдемир, а след дебати по време на гласуването отхвърлиха други пет, касаещи също предоставянето под аренда на земеделски имоти – непосредствени съседи на имотите за които дадоха своето съгласие, находящи се в същото землище.
Бе утвърдена таксиметрова стоянка за наемане на лек таксиметров автомобил в с. Айдемир, като към предложеното решения бяха направени изменения за броя и разположението на стоянката.
В последната точка от дневния ред съветниците одобриха задание за проектиране и допускане изработване на ПУП – ПЗ и ПП за имот на територията на града.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=7399
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=7399