gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИЛИСТРА ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ, 2020Г.


picture

Публикувано на 27 август 2020 г.


Редовно заседание на Общински съвет – Силистра за месец август, 2020г.
Днес, 27.08.2020г., се състоя редовното месечно заседание на местния парламент. В дневния ред бяха гласувани общо 13 докладни записки, като две от тях бяха допълнително входирани от общинска администрация.
Общинските съветници приеха годишния отчет за изпълнението на бюджета на Община Силистра за 2019 година. Те одобриха промяна в трудовото възнаграждение на контрольора на „ДКЦ 1 Силистра“ ЕООД.
Бе взето решение за разрешаване за поставяне на монументално-декоративен елемент – паметна плоча за „Крайовската спогодба“, чието откриване ще се състои на 14-ти септември – празникът на град Силистра.
Общински съвет – Силистра отхвърли решение за обявяване на 14-ти септември 2020г. за празничен и неприсъствен ден на територията на цялата община Силистра.
Съветниците одобриха учредяване на безвъзмездно право на ползване на НЧ „Дръстър 2012“ гр. Силистра и издаване на разрешително за ползване на воден обект – язовир „Орехов кулак“, с цел – аквакултури и свързаните с тях дейности.
В общо 5 докладни записки съветниците одобриха отдаване под аренда на 51 земеделски имота в землището на с. Айдемир, местност „Панорамата“.
По допълнително входираните докладни записки, които също са били разглеждани на заседанията на постоянните комисии, съветниците гласуваха за промяна в правилника за организацията на движението, както и за разкриване на две паралелки под задължителната пълняемост в ОУ „Отец Паисий“, гр. Силистра.

Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=7458
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=7458