gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ВСТЪПИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ И ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ "ПЪРВА КОПКА" ЗА СТАРТИРАНЕ НА СТОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ ПО ПРОЕКТ "ИЗГРАЖДАНЕ НА СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА - ГР. СИЛИСТРА"


picture

Публикувано на 23 септември 2020 г.


Днес, 23.09.2020г., се проведе церемония по "Първа копка" за стартиране на строително-монтажните работи по проект "Изграждане на социални жилища – гр. Силистра"финансиран по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020.
За да представи проекта на събитието присъстваха д-р Юлиян Найденов, кмет на Община Силистра и част от неговият екип, д-р Мария Димитрова - председател на Общински съвет Силистра и общински съветници, г-жа Татяна Стоянова - ръководител на проекта, представители на изпълнителя, надзора, журналисти, граждани и експерти от общината.
В приветствието си към присъстващите д-р Юлиян Найденов изрази голямата отговорност за осигуряване на жилища за настаняване на уязвими и необлагодетелствани групи от населението.С изграждането на сградата са предвидени съвременни условия на живот .
Д-р Мария Димитрова подчерта, че това е поредният проект, който е с голяма обществена значимост и с грижа за уязвимите групи.
Кметът на община Силистра заедно с г-н Христо Станев представител на фирмата изпълнител „Гарант строй“ ООД дадоха старт на строителните дейности с първата копка и чупене на шампанско в багера за късмет.
Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 1 327 866.04лв., като 85% е съфинансирането от Европейския фонд за Регионално развитие и 15% е националното съфинансиране. Основната цел на проекта е осигуряване на подходяща социална инфраструктура - съвременни социални жилища за настаняване на уязвими и необлагодетелствани групи от населението, чрез предоставяне на подходяща социална инфраструктура и постигне на интеграция на групи в неравностойно положение.
Проектът "Изграждане на социални жилища – гр. Силистра" се изпълнява по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020г., по Приоритетна ос 1 "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Силистра".

Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=7547
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=7547