gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg
header

ПРИКЛЮЧИ ПРОЕКТ "ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ПОДКРЕПА НА ПРОЦЕСА ЗА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ГРИЖИТЕ ЗА ДЕЦА - СИЛИСТРА"


picture

Публикувано на 17 ноември 2020 г.


Приключи Проект “Осигуряване на ефективна инфраструктура за подкрепа на процеса за деинституционализация на грижите за деца – Силистра“ с Договор № BG16RFOP001-5.001-0039-С02 по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Проектът се изпълни по Приоритетна оc 5 „Регионална социална инфраструктура”.

Общата стойност на проекта е 1 276 486.00 лв, съфинансиране от ЕФРР - 1 085 013.10 лв и национално съфинансиране -  191 472.90 лв.

Главната цел на проекта е да се осигури подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нов вид резидентни и съпътстващи услуги за деца и младежи, включително за децата с увреждания и с тежки множествени увреждания, и осигуряване на  достъп до социални услуги.

С изпълнението на заложените дейности се изградиха:

Две нови социални услуги:

1.„Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства на първи етаж“ и „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства на втори етаж“ с общ капацитет за двете услуги  – 60 места за дневна грижа и 120 места за консултантски услуги, е определена сградата на бивша ДГ „Ян Бибиян – 2“

Центровете за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания и деца с тежки увреждания представляват териториално и функционално обособени самостоятелни обекти за деца с увреждания на възраст до 18 години, които имат потребност от постоянни медицински грижи.

В центъра се създават условия, осигуряващи качество на живот на децата в среда близка до семейната. Пространството е организирано по начин, който осигурява, от една страна, безопасността на децата, а от друга страна, стимулира тяхната активност и развитието им. Обзавеждането осигурява комфорт, максимално близък до домашни условия, като същевременно се осигурява лесно преминаване на децата със затруднена мобилност или сензорни увреждания.

В центровете  се осигурява дневна и почасова форма на социална услуга в общността, в която децата получават необходимата им индивидуализирана грижа и подкрепа за личностно съзряване, и изграждане на умения за самостоятелен и независим живот, и се създават условия и нагласи на децата за равнопоставено участие в живота на местната общност.

Специфични цели на социалната услуга:

2.„Център за обществена подкрепа/Общностен център за деца и семейства с капацитет 100 места и 4 места за спешно настаняване в бивш „Дом за деца лишени от родителска грижа“ /ДДЛРГ/ в гр. Силистра”

Център за обществена подкрепа е форма на социална услуга, в която се извършват дейности, свързани с превенция на изоставянето, превенция на насилието, отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца в резидентна грижа.

Дейности:

Рехабилитира се вече съществуваща социална услуга:

 

„Дневен център за деца и младежи с увреждания“ със следните интервенции:

-         Топлоизолация на покрив и стени; подмяна на дограма; създаване на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания.

Изгради се и Площадков газопровод към „Център за обществена подкрепа“ - гр. Силистра.

Оборудване и обзавеждане – за пълноценното функциониране на социалните услуги и осигуряване на подходяща среда и уют за децата и техните семейства се достави и монтира оборудване и обзавеждане, които отговарят на стандартните изисквания за функционалност, хигиена и безопасност и са съобразени с възрастовите и физическите способности на децата.

Екип по проекта


Този документ е създаден в рамките на проект „Осигуряване на ефективна инфраструктура за подкрепа на процеса на деинституционализация на грижите за деца - Силистра”, с Договор № BG16RFOP001-5.001-0039-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020
Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=7703
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=7703