gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ЦЕНТЪР ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ - СИЛИСТРА ЩЕ ПРОВЕДЕ ОНЛАЙН МЕТОДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ С ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ И СЪВЕТНИЦИ ОТ 13 УЧИЛИЩА В ОБЛАСТТА


picture

Публикувано на 24 ноември 2020 г.


„Специфика и съдържание на кариерното ориентиране в прогимназиален и гимназиален етап.
Екипна работа на кариерния консултант и педагогическия специалист в дейностите по кариерно ориентиране“ е темата на двете онлайн обучения, които Център за кариерно ориентиране – Силистра ще проведе на 26.11./за педагогическите специалисти/ и 30.11.2020 г. /за педагогическите съветници/ чрез онлайн платформата Zoom. Целта на провеждането им е утвърждаване на кариерното ориентиране като основна съставна част на образователната политика в България и изграждане на по-тесни професионални връзки с училищните екипи.
По тази тема кариерните консултанти ще работят с над 70 педагогически специалисти от прогимназиален и гимназиален етап, както и с 11 педагогически съветници с основни и средни училища и гимназии от Силистра, Дулото и Тутракан.
По време на онлайн срещата участниците ще получат повече информация за основните дейности по кариерно ориентиране с учениците – информиране, диагностика и консултиране, на какви нива могат да се провеждат дейностите по кариерно ориентиране в сектор „Образование“, какви са целите и задачите на кариерните консултанти при работата им с ученици от гимназиален и прогимназиален етап, като специално внимание ще се обърне на учениците, поставени в ситуация на образователен преход – 7. и 12. клас.
Важен момент от предстоящите срещи ще бъде и подкрепа на заложените дейности с училищата по проект „Създаване на модел на работен процес за кампания „Прием след 7. клас“ под мотото „Виж моя път! Избери твоя!“ В него участие вземат ученици от 10-11 клас, седмокласници и техните родители, педагогически специалисти и съветниците в тринадесетте училища, дали своето съгласие за работа по този проект, а именно:
СУ „Йордан Йовков“ – Тутракан
ОУ „Христо Смирненски” – Дулово
ПГ по облекло, обслужване и транспорт – Дулово
СУ „Васил Левски“ – Дулово
ПЗГ „Добруджа“ – Силистра
ПГС „Пеньо Пенев“ – Силистра
ПГПТ „Евлоги Георгиев“ – Силистра
ГПСУАУ „Атанас Буров“ – Силистра
ЕГ „Пейо Яворов“ – Силистра
ПМГ „Св.Климент Охридски“ – Силистра
СУ „Дръстър“ – Силистра
ОУ „Отец Паисий“ – Силистра
ОУ „Иван Вазов“ – Силистра
Заложените дейности с учениците от 10-11 клас имат за цел да окажат подкрепа при разработване, създаване и представяне на презентационен продукт, който по атрактивен и интересен начин да достигне до седмокласниците от „първо лице“, за да улесни техния избор на следващо образование. Този процес ще бъде подкрепен от ръководствата на училищата, екип от учители, участващи в предстоящите онлайн обучения и кариерните консултанти от ЦКО. При невъзможност учениците да се срещнат на живо, през м. април и м. май 2021 г. ще се проведе „Виртуална панорама на средното образование в Силистра“. Именно за това учениците се подготвят за представяне и по двата варианта.
Дейностите се провеждат по НП „Предоставяне на съвременни условия за работа на децата и учениците в центрове за подкрепа за личностно развитие”, модул В - „Кариерно ориентиране и консултиране на учениците чрез съвместни дейности на ЦПРЛ по чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПУО и училища“.

Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=7710
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=7710