gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

НОВА СОЦИАЛНА УСЛУГА - "АСИСТЕНТСКА ПРОДКРЕПА" ЩЕ ПРЕДОСТАВЯ ОБЩИНА СИЛИСТРА ПРЕЗ 2021 Г.


Публикувано на 04 януари 2021 г.


Със Заповед № РД012521/31.12.2020 г., Изпълнителният директор на Агенция за социално подпомагане дава предварително одобрение за създаване на социалната услуга, финансирана от държавния бюджет, считано от 01.01.2021 г. с капацитет 247 потребители, като дейностите по предоставяне на услугата ще започнат през месец февруари след Решение на Общински съвет-Силистра.
Новата услуга се създава след промени в нормативната уредба, влезли в сила с новия Закон за социалните услуги /ЗСУ/ и Правилник за прилагане на Закона за социалните услуги /ППЗСУ/, които очертават водещата роля на общините за провеждане на държавната политика в социалната сфера. Съгласно неговите разпоредби това е специализирана социална услуга, която включва подкрепа от асистент за самообслужване, движение и придвижване, промяна и поддържане на позицията на тялото, изпълнение на ежедневни и домакински дейности, комуникация.
Асистентската подкрепа ще се предоставя в рамките на 2 часа дневно на лица в над трудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност и на деца и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=7800
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=7800