gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО: Издаване на абонаментни карти / карти за безплатните пътувания по автомобилния транспорт на правоимащите лица в община Силистра за 2021 година


Публикувано на 06 януари 2021 г.


Община Силистра, в качеството си на Възложител по сключен Договор № 2020 – У – 070 / 30.12.2020 г. (в сила от 01.01.2021 г.) (Договора), информира правоимащите лица – ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали по чл. 4, т. 1 и 4 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите, деца до 7 навършени години (вътрешноградски транспорт) и лица по чл. 19, т. 7 от Наредбата, приета с ПМС № 163 от 29.06.2015 г. (Наредбата), при изпълнение на служебните им задължения, когато това е предвидено в закон (служители в МВР, МП, ДАНС, ДАТО и ДКСИ), че издаването на абонаментни карти / карти за безплатните пътувания по автомобилния транспорт, съгласно действащата нормативна уредба, за 2021 година, ще се извършва от Изпълнителя по Договора – „Ема – Аутотранс“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Силистра, ул. „Димитър Енчев“ № 4, вх. А, ет. 2, ап. 4, представлявано от управителя – Тодор Маринов Маринов, телефон за контакти: 0888745130.

Изискванията относно издаването на абонаментни карти / карти за безплатните пътувания по автомобилния транспорт на съответната категория пътници са следните:

 

06.01.2021 г.
гр. Силистра

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на Община Силистра


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=7806
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=7806