gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ИНОВАТИВНИ МЕТОДИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В III Б ГРУПА "ЩУРЧЕ" НА ДГ "РОЗА" 2


picture

Публикувано на 02 ноември 2021 г.


Стартира двугодишен проект „С приятели е по-весело“ в трета група на ДГ „Роза“2, насочен към иновациите във възпитанието и обучението по отделните направления. В началото на трета група се търсят интересни, атрактивни и предизвикващи любопитството на децата, пряко свързани с особеностите на психическото развитие, методи и форми за представяне на педагогическата ситуация.
Методът на проекта се фокусира върху процеса на учене, а не толкова върху крайния резултат. Той е за това как учим, а не какво учим. Основното му предимство е, че зачита нуждите и интересите на децата. Най-голямата му ценност е даването на реална връзка със света.
Работата с интерактивен екран е не само забавна и интересна, но и покрива изискванията, свързани с познавателната дейност на децата, която се изменя и обогатява динамично. Основната идея е децата да изграждат опит чрез задаване на въпроси, изследвайки и взаимодействайки си с другите. Дава свобода, развива креативното мислене, желание за търсене на информация.
Осигуряването на модерни средства за достъп до образователните ресурси е необходимост в съвременния свят на високи технологии. За постигане на качествени образователни резултати се изисква висока степен на нагледност, визуализация и атакуване на различни възприятия.
Съвременните интерактивни технологии позволяват разгръщането на творческото мислене на педагога за реализиране на ефективен познавателен процес. Богатството от възможности на поставените цели позволява разнообразни дидактични упражнения и конкретна реакция на детето в проблемна ситуация.
Проектната работа в детската градина представлява подготвителна стъпка за преминаване на детето към училищния живот, правейки го активен участник в образователния процес.

Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=8663
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=8663