gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

СЪОБЩЕНИЕ


Публикувано на 23 ноември 2021 г.


Със заповед на кмета на Община Силистра д-р Юлиян Найденов, във връзка със съгласуван Технически проект за Временна организация и безопасност на движението (ВОБД) при изпълнение на строителни и монтажни работи (СМР) по Договор рег. № 00513-2020-0007-01 / 06.10.2020 г. с предмет: „Инженеринг за обект „Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи в гр. Силистра, с. Айдемир и с. Калипетрово“ в три обособени позиции, обособена позиция № 1: „Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи в гр. Силистра“ (писмо Изх. № 53-00-7854 / 05.08.2021 г. на Агенция „Пътна инфраструктура“, становище с Изх. № 53-00-127 / 20.07.2021 г. на Областно пътно управление – Силистра и становище с УРИ 34-000-13666 / 10.07.2021 г. на ОД на МВР – Силистра),

1. Считано от 22.11.2021 г. да бъдат затворени за движение на моторни превозни средства (МПС) следните участъци от уличната мрежа в урбанизираната територия на град Силистра:

1.1. ул. „Албена“ – от напорен резервоар 4000м3 до кръстовището с ул. „Н. Й. Вапцаров“ – за 30 работни дни;

1.2. ул. „Д-р Анастас Янков“ – от кръстовището с ул. „Велико Търново“ до кръстовището с ул. „Първи октомври“ – за 16 работни дни;

1.3. ул. „Добрич“ – от кръстовището с ул. „Седми септември“ до км 1+493 – за 22 работни дни;

1.4. ул. „Генерал Колев“ – от кръстовището с ул. „Васил Левски“ до кръстовището с ул. „Васил Априлов“ – за 10 работни дни;

1.5. ул. „Мчк Емилиян Доростолски“ – от кръстовището с ул. „Филип Тотю“ до кръстовището с ул. „Добротица“ – за 8 работни дни;

1.6. ул. „Добруджа“ – от кръстовището с ул. „Македония“ до кръстовището с ул. „Д-р Петър Вичев“ – за 33 работни дни;

1.7. ул. „Симеон Велики“ – от кръстовището с ул. „Христо Смирненски“ до кръстовището с ул. „Любен Каравелов“ – за 30 работни дни;

1.8. ул. „Генерал Скобелев“ – от кръстовището с ул. „Цар Шишман“ до кръстовището с ул. „Симеон Велики“ – за 30 работни дни, в съответствие със съгласувания проект за ВОБД, при спазване изискванията на Наредба № 3 от 16.08.2010 г.

1.9. Временната организация на движение на МПС при изпълнение на СМР да бъде въведена в съответствие със съгласувания проект за ВОБД, като по време на изпълнението

на СМР да се осигури достъп до прилежащите улици.

1.10. Изпълнителят на СМР – ДЗЗД „Елит ВиК Силистра“ да постави, поддържа и премахне след приключване на видовете работи необходимата пътна сигнализация, която следва да отговаря на изискванията на БДС 1517/2006 „Пътни знаци. Размери и шрифт“.

Отговорник за целостта, изправността и поддържането й е Емилиян Горанов Събинов, с телефон за връзка: 0887 316 111.

http://www.silistra.bg/…/22.11.2021…


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=8701