gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Заповед № ЗК-1268/ 08.08.2022 г., относно затваряне за движение на моторни превозни средства (МПС) ул. "Филип Тотю" - от кръстовището с ул. "Д-р Анастас Янков" до кръстовището с ул. "Добротица" - за 29 работни дни


Публикувано на 08 август 2022 г.


На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 9, ал. 3 от Закона за пътищата и чл. 81, ал. 1 от Наредба № 3 от 16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците (Наредба № 3 от 16.08.2010 г.), във връзка със съгласуван Технически проект за Временна организация и безопасност на движението (ВОБД) при изпълнение на строителни и монтажни работи (СМР) по Договор рег. № 00513-2020-0007-01 / 06.10.2020 г. с предмет: „Инженеринг за обект „Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи в гр. Силистра, с. Айдемир и с. Калипетрово“ в три обособени позиции, обособена позиция № 1: „Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи в гр. Силистра“ (становище с УРИ 34-000-13666 / 10.07.2021 г. на ОД на МВР – Силистра),

 Н А Р Е Ж Д А М:

 Считано от 08.08.2022 г. да бъде затворен за движение на моторни превозни средства (МПС) следния участък от уличната мрежа в урбанизираната територия на град Силистра:

1.1. ул. „Филип Тотю“ – от кръстовището с ул. „Д-р Анастас Янков“ до кръстовището с ул. „Добротица“ – за 29 работни дни,

в съответствие със съгласувания проект за ВОБД, при спазване изискванията на Наредба № 3 от 16.08.2010 г.

1.2. Временната организация на движение на МПС при изпълнение на СМР да бъде въведена в съответствие със съгласувания проект за ВОБД, като по време на изпълнението на СМР да се осигури достъп до прилежащите улици.

1.3. Изпълнителят на СМР – ДЗЗД „Елит ВиК Силистра“ да постави, поддържа и премахне след приключване на видовете работи необходимата пътна сигнализация, която следва да отговаря на изискванията на БДС 1517/2006 „Пътни знаци. Размери и шрифт“. Отговорник за целостта, изправността и поддържането й е Емилиян Горанов Събинов, с телефон за връзка: 0887 316 111.

  1. Ограничението по т. 1 да се въведе, след като са налице всички условия за започване на видовете работи, а именно:
  1. Изпълнителят на СМР – ДЗЗД „Елит ВиК Силистра“ да уведоми сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – Силистра не по-малко от 24 часа преди започване на работите и предостави график за тяхното изпълнение, името, длъжността и адреса за кореспонденция и начина за връзка с отговорното длъжностно лице, участващо в комисията по т. 2.
  2. Изпълнителят на СМР – ДЗЗД „Елит ВиК Силистра“ да не допуска замърсяване на пътната настилка с кал и строителни отпадъци, като организира почистване на ходовата част (гумите) на превозните средства и строителните машини, работещи на обекта.
  3. По един екземпляр от проекта за ВОБД, заповедта за въвеждането и поддържането на ВОБД, както и графика за извършване на СМР да се съхраняват на обекта и при необходимост да се предоставят на контролните органи. Екземпляр от проекта за ВОБД да се представи в сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – Силистра.
  4. Движението по уличния участък, посочен в т. 1.1, да се нормализира незабавно след приключване на видовете работи, но не по-късно от указания срок в т. 1.1, след представяне на протокол от комисията по т. 2. В случай, че движението не се нормализира след указания срок, изпълнителят на СМР носи пълна отговорност при евентуални пътнотранспортни произшествия.
  5. Настоящата заповед да бъде публикувана на интернет страницата на Община Силистра и да се огласи сред населението на общината.

 

Препис от заповедта да бъде връчена на:

 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Тихомир Борачев – заместник-кмет „Устройство на територията” в Община Силистра.

 

 Д-Р МИРОСЛАВ ТОДОРОВ
За Кмет на Община Силистра
На основание Заповед № ЗК-1200 от 28.07.2022 г.

 Съгласували:

инж. Тихомир Борачев
Заместник-кмет „Устройство на територията“

Николай Николов
Директор на дирекция „Правна”

  

Изготвил:

инж. Ивелин Чолаков
главен експерт „Транспортна дейност и разрешителни режими” в дирекция „Икономика”


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=9409
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=9409