gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

МИНИСТРЕСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ПУБЛИКУВА СПИСЪК С РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-19.610 - ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОДМЯРКА 19.1 "ПОМОЩ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ"


Публикувано на 02 февруари 2023 г.


Днес, 02.02.2023 г., Министерството на земеделието публикува списък с резултати от класиране по процедура BG06RDNP001-19.610 - Процедура чрез подбор на проектни предложения по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. В списъка за финансиране са 107 проектни предложения,сред които е и проект ,,Създаване на Местна инициативна група "Кайнарджа - Алфатар - Силистра". Проектът ще се изпълнява в партньорство между Община Кайнарджа ,Община Алфатар и Община Силистра. Проектното предложение предвижда създаване на Местна инициативна група и разработване на интегрирана Стратегия за Водено от общностите местно развитие. Общата стойност на одобреният бюджет е 48 848,00 лева, а срокът за изпълнение на дейностите по проекта е 6 месеца от подписване на договора за финансиране.
Територията на местната инициативна група ще обхване всички населени места от община Кайнарджа, всички населени места от община Алфатар и територията на следните 18 населени места от община Силистра, извън строителните граници на град Силистра: Айдемир, Калипетрово, Полковник Ламбриново, Сребърна, Ветрен, Професор Иширково, Бабук, Майор Ценович, Казимир, Сърпово, Главан, Богорово, Срацимир, Йорданово, Брадвари, Българка, Поп Кралево, Смилец.
https://www.mzh.government.bg/…/programa-za-razvitie…/vomr/…

Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=9950
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=9950