gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Заповед №ЗК-403 / 24.03.2014г.


Публикувано на 25 март 2014 г.


Заповед
№ЗК-403
Силистра, 24.03.2014г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка със сезонното изпълнение на автобусни линии от транспортната схема на Община Силистра

НАРЕЖДАМ

Лятното разписание на автобусните линии (курсове по линии) със сезонен характер от квотата на Община Силистра да влезе в сила, считано от 30.03.2014 г. (неделя).

Заповедта да се сведе до знанието на превозвачи, изпълняващи сезонни автобусни линии (курсове по линии) от транспортната схема на Община Силистра.

Заповедта да бъде огласена по подходящ начин сред населението на община Силистра.

Препис от настоящата заповед да се връчи за сведение и изпълнение на Директор на дирекция „Обща администрация”, главен експерт „Транспортна дейност и разрешителни режими” в Община Силистра, и на превозвачи, изпълнители на сезонни автобусни линии (курсове по линии) от квотата на общината.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на г-жа Йорданка Владимирова – Директор на дирекция „Икономика”.

Кмет
д-р Юлиян Найденов


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=1018
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=1018