gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Заповед № ЗК-445/28.03.2014г.


Публикувано на 28 март 2014 г.


З А П О В Е Д
№ ЗК-445
гр. Силистра 28.03.2014 г.

На основание чл.44, ал.(1) т.13 от ЗМСМА, чл. 135, ал. 1 и 3, чл. 134 ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 от ЗУТ, скица - предложение и Заявление с вх. № УТ- 216/ 19.02.2014г. от Георги Стоянов Шопов

ДОПУСКАМ:

Да се изработи проект за изменение на ПУП – ИПРЗ – изменение на план за регулация  и застрояване за  УПИ II за обществено сроителство и озеленяване , кв. 22 по плана на ЦГЧ – гр. Силистра, одобрен със Заповед № 1725/29.12.2004г.; поземлен имот с идентификатор № 66425.501.2251 по КК и КР на гр. Силистра.

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на  Община Силистра

Съгласувал:
Константина Николова
Ст. юрисконсулт

Съставил:
арх. Цветомир Панайотов
младши експерт ,,Градоустройство''


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=1023
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=1023