gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Заповед № ЗК-446/28.03.2014г.


Публикувано на 28 март 2014 г.


З А П О В Е Д
№ ЗК-446
гр. Силистра 28.03.2014 г.

На основание чл.44, ал.(1) т.13 от ЗМСМА, чл. 135, ал. 1 и 3, чл. 134 ал. 2, т. 7 от ЗУТ, скица - предложение и Заявление  с  вх. № УТ- 386/ 20.03.2014г. от Дарин Йорданов Станчев и Мария Вълева Стойчева

ДОПУСКАМ:

Да се изработи проект за изменение на ПУП – ИПР – изменение на план за регулация за  УПИ XX индивидуално комплексно жилищно строителство , кв. 7 по плана на с. Калипетрово, одобрен със Заповед № 762/16.04.1990г., съставляван от имот No 41143.500.326 по КК и КР на с. Калипетрово.

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на  Община Силистра

Съгласувал:
Константина Николова
Ст. юрисконсулт

Съставил:
арх. Цветомир Панайотов
младши експерт ,,Градоустройство''


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=1024
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=1024