gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Заповед № ЗК-448/28.03.2014г.


Публикувано на 28 март 2014 г.


З А П О В Е Д
№ ЗК-448
гр. Силистра 28.03.2014 г.

На основание чл.44, ал.(1) т.13 от ЗМСМА, чл. 135, ал. 1 и 3, чл. 134 ал. 1, т. 3 от ЗУТ, скица - предложение и Заявление с вх. № УТ- 396/ 21.03.2014г. от „Алфред С. Тьопфер Интернешънъл България Лоджистик” ЕООД

ДОПУСКАМ:

Да се изработи проект за изменение на ПУП – ИПЗ – изменение на план за застрояване за УПИ XXXVI 4517 за пристанище, произв.- складова дейност и зърнобаза, кв. 17 по плана на ПЗ „Запад” - гр. Силистра, одобрен със Заповед No 622/07.05.2012 г.

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на Община Силистра

Съгласувал:
Константина Николова
Ст. юрисконсулт

Съставил:
арх. Цветомир Панайотов
младши експерт ,,Градоустройство''


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=1026
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=1026