gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Общински план за развитие на Община Силистра за периода 2007 - 2013 година


Публикувано на 13 април 2009 г.


Последваща оценка на Общинския план за развитие на община Силистра 2007-2013 година


Общински план за развитие 2007-2013 / Актуализиран вариант през 2008 г.

Доклад за изпълнението на Програмата за реализация на Общинския план за развитие за 2007 г

Доклад за изпълнението на Програмата за реализация на Общинския план за развитие за 2008 г.

Информация - Общинският план за развитие е основен документ, определящ стратегическите средносрочни цели и приоритети на общинската политика за периода 2007-2013 г.

Индикативна финансова таблица към плана за развитие на община силистра 2007-2013 г.

Програма за реализация на общинския план за развитие през 2007 г.

Програма за реализация на общинския план за развитие през 2008 г.

Програма за реализация на общинския план за развитие през 2009 г.

Доклад за наблюдение на изпълнението на общинския план за развитие на Община Силистра за 2012 г.

Доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на община Силистра за периода 2007-2013 г. към 31.12.2013 г.


Доклад за изпълнение на програмата за реализация на Общинския план за развитие пред 2009 година

Доклад за наблюдение и изпълнението на Общинския план за развитие на община Силистра за периода 2007-2013 година към 31.12.2010 година

Доклад за наблюдение и изпълнението на Общинския план за развитие на община Силистра за периода 2007-2013 година към 31.12.2011 година

Междинна оценка ОПР 2007-2013 година

Междинна оценка ОПР 2007-2013 година - Приложения

Общински план за развитие 2007-2013 година

Предварителна оценка ОПР 2007-2013 година

Решение №666 на Общински съвет - Силистра

Справка за степента на реализация на ОПР за 2010 година

Справка за степента на реализация на ОПР за 2011 година

Справка за степента на реализация на ОПР за 2013 година


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=1101
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=1101