gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Община Силистра обявява конкурс за избор на доставчик на социалната услуга „Център за обществена подкрепа”


Публикувано на 20 ноември 2014 г.


О Б Я В Л Е Н И Е

Община Силистра обявява конкурс за избор на доставчик на социалната услуга „Център за обществена подкрепа”.

Конкурсът се провежда на основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 18а, ал. 3 от Закона за социалното подпомагане, във връзка с чл.37, 38, 39 и чл. 39а, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и Заповед № ЗК-1988 от 19.01.2014 г. на Кмета на Община Силистра.

Кандидатите за участие в конкурса трябва да представят Програма за предоставяне и развитие на социалната услуга в съответствие с нормативната уредба, да имат опит в предоставянето на социални услуги, търговска репутация и наличие на определен работен и организационен капацитет.

Подробна информация за участие в конкурса се съдържа в конкурсната документация, която кандидатите могат да закупят от Общинския център за информация и услуги – гише „Социална политика” срещу заплащане на сума от 50 лв. без ДДС в офиса на “Банка ДСК” АД, клон Силистра в сградата на Общинската администрация в срок до 17.00 часа на 16 януари 2015 г. (включително).

Краен срок за подаване на документи за участие в конкурса до 17.00 часа на 16 януари 2015 г. (включително).
Конкурсът ще се проведе на 19 януари 2015 г. от 10.00 ч. в Заседателната зала в сградата на общинска администрация.

Допълнителна информация на тел: 086/ 816 301 – Община Силистра.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=1248
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=1248