gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Заповед № ЗК-99/ 21.01.2015 г.


Публикувано на 21 януари 2015 г.


ЗАПОВЕД
№ЗК-99 от 21.01.2015г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 91 ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, поради невръчване на заповед за изземване № ЗК – 45 от 07.01.2015 г. на наемателя „Преса” ЕООД,

ОТЛАГАМ:

За 04.02.2015 г. (сряда) от 10, 00 ч., изпълнението на Моя Заповед № ЗК-45 от 07.01.2015г. за изземване от „Преса” ЕООД на павилион /кабина №13/, поставен върху общински терен – с площ от 3,16 кв. м, находящ се в гр. Силистра на кръстовището между бул. „Македония” и ул. „Дръстър”.

1. Изпълнението на заповедта възлагам на комисия, назначена с моя Заповед № 441 от 03.04.2012 г.

2. Иззем ването да се извърши в присъствието на г-н Димитров или негов представител, упълномощен с нотариално заверено пълномощно. При неявяването им комисията да действа самостоятелно.

Ако теренът не е ос вободен от поставения върху него павилион – същият д а се демонтира като се изготви опис на всички налични вещи, и павилионът с вещите да се предадат за съхранение в складова база в с. Калипетрово, като транспортните разходи и съхранението са за сметка на собственика.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд – Силистра в 14 – дневен срок от връчването й, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Обжалването не спира изпълнението на заповедта.
Настоящата заповед да се връчи на г-н Димитров, а копие на членовете на комисията по т. 1 за сведение и изпълнение, както и да се изпрати на РУ „Полиция” – Силистра за оказване на съдействие при изпълнението й.

Д-р Юлиян Найденов
Кмет на Община Силистра


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=1295
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=1295