gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Общински съвет-Силистра обявява Конкурс за избор на управител на "Синева" ЕООД


Публикувано на 10 март 2015 г.


На основание Решение № 1342 от 26.02.2015г. на Общински съвет - Силистра, чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл.28, ал.1 и сл. от Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на община Силистра в търговските дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в гражданските дружества и сдружения с нестопанска цел, чл. 5, ал. 1, т. 8 от Правилника за организация и дейност на ОС Силистра и чл.147 от Търговския закон Общински съвет - Силистра, открива процедура по избор на управител чрез конкурс на "Синева" ЕООД - Силистра.

I. Предмет на конкурса - възлагане управлението на «СИНЕВА» ЕООД, при следните условия:

1. Срока за възлагане на управление на дружеството е 3/три/ години.

2. Кандидатите да отговарят на следните изисквания:
2.1. Да имат завършено висше образование (образователно- квалификационна степен « магистър/бакалавър»);
2.2. Да притежават най-малко 10(десет) години трудов стаж;
2.3. Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.
2.4. Да нямат непогасени задължения към Община Силистра.
2.5. Кандидатите да не са свързани лица с едноличния собственик на капитала на дружеството по смисъла на ЗПУКИ.
2.6. Кандидатите да отговорят на изискванията на чл. 22, ал. 1 от Наредбата
2.7. Да притежават правоспособност на водач на МПС, най-малко категория «В».

II. Необходими документи за участие в конкурса:
1. Заявление за участие в конкурса;
2. Копие от диплома за завършено висше образование.
3. Копие от документи доказващи притежаван трудов стаж.
4. Копие на документ за самоличност;
5. Свидетелство за съдимост.
6. Професионална автобиография;
7. Копие от свидетелство за управление на МПС;
8. Удостоверение за липса на задължения към община Силистра, издадено най - рано месец, преди подаване на заявлението.
9. Попълнена и подписана декларация, че е запознат с ограничителните условия да бъде управител на дружеството, посочени в чл. 142 и чл.141, ал.8 от Търговския закон и чл. 22 от Наредбата.
10. Бизнес програма за срока на договора за възлагане на управлението и конкретно за всяка година, която следва да осигури изпълнението на икономическите показатели, заложени в бизнес задачата, както и разработка за организационната и управленска структура и численост на дружеството.

III. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът ще се проведе на три етапа:
1. Проверка на документи;
2. Оценка на бизнес задача;
3. Събеседване.

Допуснатите кандидати след проведеният първи етап, в 5 /пет/дневен срок след писменото уведомление за допускане до участие в конкурса следва да представят в деловодството на Общински съвет - Силистра, бизнес програмата посочена в раздел II, т. 10.

 IV. Критерии за оценка на кандидатите
Съгласно правила за провеждане на конкурса приети с Решение № 1342 от 26.02.2015г. на Общински съвет - Силистра.

V. Място и срок на подаване на документи:

1. Документите по раздел II т. 1 - 9 се приемат в 14 дневен срок от определената дата за публикуване на обявлението, т.е. до 30.03.2015г. (включително) в деловодството на Общински съвет - Силистра всеки работен ден от 09,00 ч. до 17,00 ч., с адрес: гр. Силистра, ул." Симеон Велики" №16.
Заявленията за участие в конкурса заедно с необходимите документи по раздел II, т. 1- 9 се подават в запечатан непрозрачен плик с надпис указващ предмета на конкурса името и адреса на участника и се завеждат в специален регистър по реда на неговото постъпване.
Бизнес задачата се подава лично от кандидата в посоченият срок на писменото уведомление за допускане до участие в конкурса в запечатан, непрозрачен плик с надпис указващ предмета на конкурса името и адреса на участника и се завеждат в специалния регистър.

2. Кандидатите за участие в конкурса могат да получат в деловодството на Общински съвет - Силистра, в срока след публикуване на поканата, следните документи:
2.1. Образец на заявление за участие
2.2. Документи относно организационна и управленска структура, числеността на персонала на дружеството.
2.3. Стратегия за развитие на дружеството и бизнес - задачи за управление за периода 2013-2016г., приети с Решение №673 по протокол № 28 от 7.08.2013г. на Общински съвет Силистра.
2.4. Образец на декларация по раздел II, т.9. 


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=1342
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=1342